Giới
thiệu
Video
Vũ khí
Trang phục
Pet
Chế
độ
Tất cả
1
10
20
30
40
50
60
Tất cả
Trắng
Lục
Lam
Tím
Cam
Tất cả 1 10 20 30 40 50 60
Tât cả Trắng Lục Lam Tím Cam
Đường phân cách
Tất cả
Nón
Tóc
Kính
Biểu
cảm
Mặt
Áo
Tất cả
Trắng
Lục
Lam
Tím
Cam
Tất cả Nón Tóc Kính Biểu cảm Mặt Áo
Tât cả Trắng Lục Lam Tím Cam
Đường phân cách
Tất cả
LV15
LV30
LV45
LV60
Tất cả
Trắng
Lục
Lam
Tím
Cam
Tất cả LV15 LV30 LV45 LV60
Tât cả Trắng Lục Lam Tím Cam
Đường phân cách

Hướng dẫn Kết hôn và Ly hôn trong game

21-12-2017

Hướng dẫn kết bạn trong game

19-12-2017

Giới thiệu hệ thống vũ khí

12-12-2017

[DDTank] Hướng dẫn chiến đấu

12-12-2017